List of active policies

Name Type User consent
Cookies Site policy All users
Polityka prywatności Privacy policy All users
Regulamin platformy MOODLE Site policy All users

Summary

Polityka Cookies opisuje, do czego stosowane są Cookies (Ciasteczka) w systemie Platforma e-learningowa SGSP. Ciasteczka są wymogiem technicznym logowania się do systemu, w związku z tym bez włączonej w przeglądarce ich obługi, nie będzie można korzystać z Platformy SGSP.

Full policy

1.Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator "Platformy elearningowej SGSP".

4.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 5.W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 7.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.Summary

Klauzula informacyjna (Polityka prywatności), obejmuje podstawowe informacje wymagane przez art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”.

Full policy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Słowackiego 52/54 (adres poczty elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl)
 2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl. 
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia dydaktyki realizowanej w SGSP na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. 
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są osoby prowadzące administrację danej jednostki studiów lub szkoleń. 
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia dydaktyki kierowanej dla grupy której Pani(n)  jest uczestnikiem.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 
 8. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani(-) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 9. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani (a), że przetwarzanie narusza przepisy RODO. 
 10. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy1) . Jest Pani(-) zobowiązany do ich podania (przyp. lub nie jest Pani(-) zobowiązany), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w kursach przygotowanych dla Pani(a). 
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Summary

Regulamin obejmuje zasady pracy na platformie elearningowej SGSP, podaje przypadki zawieszenia konta użytkownika oraz jego usunięcia.

Full policy

§1. Postanowienia ogólne i wstępne

Regulamin korzystania z 'Platformy e-learningowej SGSP' (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i warunki korzystania z udostępnianego przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej informatycznego systemu zarządzania szkoleniami (zwanego dalej platformą), a w szczególności zasady przestrzegania warunków bezpieczeństwa i korzystania z platformy.

Regulamin dotyczy korzystania z platformy, a użyte w nim określenia oznaczają:

 • użytkownik - osoba korzystająca z platformy (student, słuchacz, uczestnik szkolenia, nauczyciel);
 • konto użytkownika - zbiór danych związanych z użytkownikiem (z różną rolą w dostępie) takich jak dane personalne, adres e-mail itp. Dane te przechowywane są na platformie wyłącznie na potrzeby komunikacji podczas prowadzenia działalności szkoleniowej i informacyjnej;
 • uprawnienia - zakres czynności, jakie może wykonywać użytkownik na platformie;
 • dane do dostępu - nazwa i hasło użytkownika uprawnionego do korzystania z platformy;
 • serwis - usługi serwisowe związane z pomocą techniczną dla użytkowników, tworzeniem kopii bezpieczeństwa jak i awariami platformy.

Platforma działa wyłącznie poprzez sieć Internet i dostępna jest dla użytkownika bez ograniczeń, w sposób ciągły 24 godz./dobę 7 dni w  tygodniu.

Korzystanie z platformy wymaga posiadania przez użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail.

Zalogowanie się na platformie i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu platformy.


§2. Funkcjonalności platformy

Komunikacja SGSP z uczestnikiem poprzez moduł utrzymywania kontaktu prowadzącego z uczestnikami za pomocą narzędzi komunikacyjnych: poczta elektroniczna lub forum i czat.

Bazę interaktywnych samosprawdzających testów.

 • quiz wielokrotnego wyboru - jedna bądź więcej poprawnych odpowiedzi;
 • otwarte pytania - możliwości wpisania dłuższej wypowiedzi (esej);
 • prawda-fałsz - pytania z jedną poprawną odpowiedzią;
 • pytanie, gdzie jedną poprawną odpowiedź wybieramy z więcej niż dwóch możliwości;
 • przeciągnij-upuść - pytanie typu poprawne dopasowanie;
 • zadania w których student/uczestnik/słuchacz sam musi rozwiązać zadanie (poprzez rysowanie bądź pisanie) i odpowiedź wysłać na platformę;
 • pytania, gdzie trzeba zaznaczyć szukany element np. na rysunku;
 • możliwość tworzenia pytania, gdzie odpowiedzi muszą być uporządkowane według pewnej sekwencji;
 • pytania numeryczne, gdzie odpowiedzią może być cyfra z  pewnego określonego przedziału;
 • pytania, gdzie trzeba wpisać poprawną odpowiedź;
 • pytania wybierane z listy rozwijanej;
 • pytania off-line, gdzie student/uczestnik/słuchacz musi wykonać zadanie bez użycia komputera.

 

Testowanie wiedzy szkolonego/egzaminowanego z możliwością definiowania reguł losowania pytań, wprowadzenia ograniczeń czasowych (zarówno na rozwiązanie testu, jak i jego ogólną dostępność dla studentów/uczestników/słuchaczy), określenia ilości prób na test, ustalenia granicy zaliczenia, raportowania ocen.

Zarządzanie zdawaniem prac.

Tworzenie i wpisywanie do kalendarza - z możliwością edycji wyświetlania z poziomu użytkownika - komunikatów ogłoszeń, harmonogramów.

Mechanizmy tworzenia e-lekcji poprzez moduły prezentacji uczestnikom materiałów szkoleniowych w postaci różnych dokumentów elektronicznych: stron WWW, dokumentów PDF, interaktywnych prezentacji, symulatorów programów itp.; moduł tworzenia contentu dostępny dla wykładowców z  automatycznie wbudowanymi generatorami HTML, tekstu i grafiki; multimedialny przewodnik; słownik; Wiki.

Pomoc w zakładce dla użytkowników platformy wraz z  informacjami o wymaganiach ustawień przeglądarek internetowych i adresem pomocy.

Przegląd i edycja aktualnych parametrów Konta Użytkownika i  jego profilu.

Możliwość prowadzenia prywatnego bloga, przechowywania plików na platformie.

Zakres funkcjonalności platformy może być przez SGSP modyfikowany.


§3. Warunki bezpieczeństwa

Parametry dostępu, umożliwiające korzystanie z platformy zostaną przekazane użytkownikowi przed pierwszym logowaniem. Po pierwszym zalogowaniu użytkownik zobowiązany jest do zmiany indywidualnego hasła, z  wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik założy konto samodzielnie.

Hasło Użytkownika jest przetrzymywane w sposób uniemożliwiający jego podejrzenie. W przypadku zapomnienia hasła, jego samodzielne odzyskanie odbywa się na podstawie loginu lub adresu e-mail. Na wniosek użytkownika system platformy generuje jednorazowe hasło i wymusza zmianę hasła po zalogowaniu.

Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim, chronić i utrzymywać w tajemnicy otrzymane dane dostępowe oraz ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki działań tych osób na platformie.

Wskazówki i zalecenia dotyczące ochrony parametrów dostępu użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty e-mail od administratora platformy.

Platforma wymusza stosowanie „bezpiecznych haseł” tzn. hasło musi być co najmniej 8-znakowe z wielką literą, cyfrą i znakiem specjalnym oraz zmieniane jest co 30 dni.


§4. Warunki techniczne

Materiały zamieszczane na platformie testowane są dla popularnych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 8, Firefox 5, Chrome 13, Opera 11 bądź każdej z nich w nowszej wersji.

Do korzystania z platformy wymagana jest określona konfiguracja przeglądarek internetowych, tj. włączona obsługa cookies, JavaScript, Adobe FlashPlayer, Java.

Materiał dydaktyczny zawiera multimedia, do których obsługi wymagane jest urządzenie o parametrach:

 • procesor 2 GHz lub większy;
 • pamięć RAM 2 GB lub więcej;
 • łącze internetowe 1 MB Download / 0,5 MB Upload lub więcej;
 • słuchawki lub głośnik.

W przypadku niespełnienia przez użytkownika minimalnych warunków technicznych, SGSP nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości pełnego korzystania z przygotowanych materiałów dydaktycznych.


§5. Warunki korzystania z platformy

Korzystać z platformy mogą wyłącznie zarejestrowani użytkownicy.

Użytkownikiem można zostać jedynie na wniosek organizatora szkolenia. Zgłoszenie organizatora stanowi nieodłączną informację wymaganą do założenia Konta Użytkownika, a w przypadku samodzielnego zakładania kont na platformie, do nadania uprawnień przez administratora serwisu (do czasu nadania uprawnień założone konto ma status Gościa).

Użytkownik zobowiązuje się do zachowania warunków bezpieczeństwa zawartych w §3.

Użytkownik może korzystać z platformy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, tylko na jednym komputerze w tym samym czasie, na następujących polach eksploatacji:

indywidualnego lub publicznego wyświetlania z zastrzeżeniem wyłączenia możliwości użyczania, najmu i innych form udostępniania struktury osobom trzecim;

Użytkownik zobowiązuje się do nie kopiowania struktur oraz dekompilacji kodu programów platformy.

W przypadku niezastosowania się użytkownika do Regulaminu Platformy, SGSP ma prawo wykluczenia go z grona użytkowników platformy.


§6. Blokada dostępu

SGSP zastrzega sobie prawo czasowego zablokowania użytkownikowi dostępu do platformy z następujących przyczyn:

nie przestrzegania warunków Regulaminu przez użytkownika;

zaległości użytkownika w płatnościach na rzecz SGSP;

zaistnienia podejrzenia o korzystanie z platformy przez inne osoby podające parametry dostępu przyznane użytkownikowi;

zaistnienia podejrzenia o wykorzystywaniu informacji zawartych na platformie w celach nieuczciwej konkurencji,

a w szczególności kopiowania bądź rekompilowania struktury oprogramowania platformy.

Odblokowanie dostępu może nastąpić wyłącznie po wyjaśnieniu przyczyny zablokowania.

Odblokowanie dostępu może wymagać przyznania użytkownikowi nowych parametrów dostępu.

Jeżeli przyczyna zablokowania nie będzie wyjaśniona na drodze wzajemnych ustaleń między SGSP w ciągu 7 dni roboczych od momentu zablokowania dostępu, SGSP może żądać wykluczenia użytkownika z platformy.


§7. Reklamacje

SGSP zobowiązuje się dokładać wszelkich starań dla stałego, ciągłego i bezawaryjnego udostępniania platformy, jednak zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności do platformy spowodowanego koniecznością naprawy uszkodzeń technicznych. Jednocześnie SGSP zobowiązuje się, by przerwa trwała jak najkrócej, a w przypadku przekroczenia 2h do przedłużenia szkolenia/kursu o czas niedostępności do platformy.

Użytkownikowi nie przysługuje wobec SGSP prawo żądania odszkodowania lub innej rekompensaty za przerwy w działaniu platformy.

SGSP będzie tworzyć dobowe kopie bezpieczeństwa, a w  przypadku utraty danych odtworzy je z ostatniej kopii.

W przypadku zauważenia niewłaściwego działania platformy, użytkownik powinien powiadomić o tym fakcie administratora platformy.

SGSP nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu platformy nie wynikające z jego winy, w szczególności za utrudnienia zewnętrzne takie jak przerwy w działaniu sieci szkieletowej czy węzłów dostępowych.

SGSP gromadzi zapisy związane z dostępem do platformy i  aktywności użytkownika, a w szczególności daty i godziny połączeń oraz numery IP z jakich były dokonywane połączenia.

§8. Postanowienia końcowe

O każdej zmianie niniejszego Regulaminu SGSP powiadamia użytkownika bezzwłocznie, za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w  Koncie Użytkownika. Zmiana Regulaminu nie wymaga zmiany umowy zawartej między użytkownikiem, a SGSP.

Aktualna treść Regulaminu umieszczona jest na platformie.

Jeżeli w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia zmian w  Regulaminie użytkownik nie złoży za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian w Regulaminie, przyjmuje się, że użytkownik zaakceptował nową treść Regulaminu. Odmowa przyjęcia zmian w  Regulaminie oznacza rezygnację użytkownika z korzystania z platformy (konto zostanie zablokowane i skasowane).

Dodatkową pomoc, informacje o działaniu platformy użytkownik może uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej u administratora platformy.

SGSP zobowiązuje się do zachowania tajemnicy danych osobowych użytkownika.