DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO
SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE

 Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej SGSP w Warszawie.

 Data publikacji strony internetowej: 2019 r.

 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020 r.

 Na stronie internetowej znajdują się filmy i dokumenty z zewnętrznych źródeł, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych.

 Oświadczenie sporządzono dnia 1 marca 2021  r. deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są: Mariusz Pulkowski (mpulkowski@sgsp.edu.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu (22) 56 17 361. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 •       Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

 -   dostęp do wejść do obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: Obiekt 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowany przy ul. J. Słowackiego 52/54 - wejście od str. ul. J. Słowackiego przez biuro przepustek obiektu 01. Obiekt 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowany przy ul. H. Siemiradzkiego 2 - wejście od str. ul. H. Siemiradzkiego przez biuro przepustek obiektu 02.

 •       Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 -    budynek A – sala gimnastyczna – dostęp wejściem z zewnątrz od strony placu wewnętrznego. Budynek B – dostęp do sal dydaktycznych „R” i „Z” znajdujących się na parterze budynku. Pozostałe kondygnacje niedostępne. budynek C, parter

 -    w holu wejściowym zamontowana jest platforma schodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach umożliwiająca dostęp do pomieszczeń sanitarnych, sal wykładowych („T”, „W”) oraz pokoi wykładowców na parterze budynku. Pozostałe kondygnacje niedostępne. Budynek D – garaże i pomieszczenia jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz rejony zakwaterowania kompanii - niedostępne. Budynek E 

– pomieszczenia kuchni, stołówka, świetlica – niedostępne. Budynek F – na zewnątrz budynku zamontowana jest platforma schodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach, umożliwiająca dostęp do sal wykładowych i pomieszczeń wykładowców na parterze. Wewnątrz budynku znajduje się winda osobowa umożliwiająca dostęp do pomieszczeń na pozostałych kondygnacjach.

 •       Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

 -      na terenie obiektu 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowanego przy ul. J. Słowackiego 52/54 zamontowane są dwie platformy schodowe do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach. Na terenie obiektu 02 szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowanego przy ul. H. Siemiradzkiego 2 zamontowane są trzy platformy schodowe do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach umożliwiające dostęp do pomieszczeń w budynku B.

 •       Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 -      na terenie obiektu 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowanego przy ul. H. Siemiradzkiego 2, na parkingu wewnętrznym nr 2, znajduje się jedno miejsce do parkowania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 •       Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

-    osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem przyznano prawo wstępu do budynków i ich otoczenie.

 •       Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 -  brak takiej możliwości.

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 Dane kontaktowe:

 Dział ds. e-Nauczania: tel.: (22) 56 17 361
Kancelaria ogólna: tel.: 22 56 17 675, fax: 22 833 07 24, e-mail: sgsp@sgsp.edu.pl.